Met een circulaire stroming speel ik op het gebied van design.

B innoverend dobberen,

Het project is ontstaan tijdens een Massive Open Online Course: Biobased Economy Introduction @ CoE BBE. In 8 weken heb ik o.a. geleerd over de circulaire economie, trias energetica en biotechnologie. Dat is vanuit het sociale domein een heel ander terrein, hoewel er toch sprake is van een maatschappelijke zorgaspect. In de lokale praktijk denk ik mee met een toekomstig therapeutisch zwembad.

binnoverend dobberen

Visie, missie en vormgeving

De volgende onderdelen komen aan de orde:

  • Therapeutisch bio-zwemmen
  • Bio-circulaire waterzuivering en -recycling
  • Integrale omgevingstherapie

Het eerste deel verwoord een visie op het gebied van natuurlijke rust en duurzame zorg. Dan komen praktische mogelijkheden, onderhoud en kostenbesparing in beeld. Vervolgens een verzameling van helende factoren: een pedagogisch klimaat. En uiteindelijk vormt het een eerste oriëntatie. Een circulaire visie of introductie met zicht op duurzame en kostenbesparende mogelijkheden.

Duurzaam, biomassa & energiezuinig,

kunnen we daarin “Zwemmen?”

 

Steeds meer mogelijkheden en ontwikkelingen zorgen voor verandering. Een verandering met zorg voor de wereld! We staan stil bij onze keuzes voor energie. Bijvoorbeeld door middel van: voeding, manieren van autorijden, aanschaf van spullen, benutten van tijd of een bewuster omgaan met water en elektriciteit…

Vitale leefomstandigheden voor de toekomst!

Daarbij bieden lokale ontwikkelingsplannen een perspectief. Vaak nog als concept, omdat vormgeving en uitvoering onderzoek behoeven. Praktische lef is duur ‘zaam.’ Vandaar eerst een (sociale) oriëntatie.

Verder geïnteresseerd: lef om mee te spelen?

—–

W innovated Floating,

Playing with design and circular interest:  this is a project grown by Massive Open Online Courses. In 2016 it arises while following: ‘Biobased Economy Introduction’ @ CoE BBE. I learned about the circular economy, trias energetica and biotechnology. As a social care worker it is a whole different field, although it is about caring aspects. So in local practice I am oriëntating for a biobased, therapeutic swimming pool.

Vision, mission & design

Oriëntation towards a safe biobased therapeutic swimming pool.

The following aspects are mentioned:

  • A therapeutic base on bio-swimming
  • Bio-circular water purification and -recycling
  • Integrated ecotherapy, environmental psychology, bio-arts.

First I will translate a vision on natural tranquility and sustainable care.
This is followed by an overview in practical abilities, support and savings.
Then a collection of healing factors. And finally the climate care.

Sustainability, biomass & energy efficiency,

let’s go “Swim” in it?

nature's art

More and more abilities, developments or transitions to make a change! A change to care for the world/future. We look at our choices for energy. Through nutrition, drives, consuming, timemanagement or consciousness on the use of water and electricity…

Vital living conditions for a future! (think about healthy ageïng).

Local development plans are giving perspectives. Often as a concept, because of researches for design and implementation. Practical courage is tot sustain ‘able.’ That’s why I make an (social) oriëntation.

Further interest and courage to play?